Rezygnacja i zwrot towarów

Umowa sprzedaży zawierana w ramach usługi online jest umową zawieraną na odległość w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271), z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone w formie pisemnej (e-mail) oraz wysłane na adres Sprzedającego do zachowania ww. 14 –dniowego terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem. 
Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz powinien posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, Casa Marvell zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Casa Marvell zwróci Kupującemu wartość zakupionego produktu w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zwrotu towaru przez Sprzedającego.
Wszelkie reklamacje towaru powinny być kierowane pisemnie bezpośrednio na adres Sprzedającego. Do rozpatrzenia reklamacji wymagane jest przesłanie zdjęć reklamowanego towaru.